En slutförd gymnasieutbildning är en stark skyddsfaktor för att inte hamna utanför studier och arbete senare i livet. Därför är det särskilt viktigt att ägna uppmärksamhet åt de unga som av olika skäl inte fullföljer sina studier.

”Kommunerna har sedan den 1 januari 2015 ett förtydligat ansvar. De ska löpande under året hålla sig informerade om hur unga som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning är sysselsatta. Hemkommunen ska erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunerna ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra register över de unga som omfattas av ansvaret.” 29 kap. 9 § skollagen

Det saknas i dagsläget tillförlitliga uppgifter på nationell nivå om hur många unga som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Omkring 30 000 unga i åldern 16–19 år går inte i gymnasiet, har inte tagit ut ett fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan och går inte heller på gymnasieskolans introduktionsprogram. Våren 2016 var 83 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga att söka något av gymnasieskolans nationella program. Omvänt saknade alltså 17 procent, det vill säga 17 800 elever sådan behörighet. Andel obehöriga elever har ökat med 2,5 procentenheter sedan våren 2015.

Samordnarens uppdrag kring det kommunala aktivitetsansvaret

  • Komplettera Skolverkets stöd till kommunerna i deras arbete med aktivitetsansvaret för ungdomar genom att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Stödet ska främja att åtgärderna till unga ska ges med god kvalitet utifrån individens behov och förutsättningar och vara likvärdiga över landet.
  • Skapa samverkan mellan relevanta statliga och nationella aktörer som på olika sätt berör arbetet med aktivitetsansvaret.
  • Öka medvetenheten och kunskapen om det kommunala aktivitetsansvaret på både nationell och kommunal nivå, samt för huvudmän på gymnasial nivå (offentliga och privata), genom i huvudsak erfarenhetsutbyten och nätverk.
  • Tillsammans med berörda aktörer utveckla hur kvalitet och likvärdighet kan uttolkas för kommunernas aktivitetsansvar, och vilka statliga strukturer som behövs för att öka kvalitet och likvärdighet efter det att samordnarens arbete är avslutat.
  • Redovisa erfarenheter och slutsatser av detta arbete och ge förslag till fortsatta åtgärder från staten för att stödja kommunerna i deras arbete, och
  • Vid behov lämna författningsförslag.

I genomförandet av uppdraget ska situationen för de ungdomar som anlänt till Sverige under grundskolans senare år eller i gymnasieåldern särskilt uppmärksammas. Det ingår inte i utredarens uppdrag att se över om målgruppen för aktivititetsansvaret bör ändras.

Kunskap och rapporter

Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar skickade under hösten 2016 ut en enkät till Sveriges kommuner kring det kommunala aktivitetsansvaret, för att kartlägga deras arbete och inhämta synpunkter och erfarenheter. Undersökningen gjordes tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Länk till rapporten.

Skolverket har tagit fram allmänna råd för Kommunernas aktivitetsansvar och samlar även in statistik från landets kommuner om unga som omfattas av ansvaret samt vilka aktiviteter de får ta del av. Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av arbetet i 16 kommuner under 2015. De konstaterade att det fanns utvecklingsbehov bland annat när det gäller arbete med att ha löpande kontakt med unga, att göra individuella bedömningar och individanpassade insatser samt när det gäller att följa upp och utvärdera hur väl insatserna fungerar för individen.

Kontaktuppgifter till dem som arbetar med KAA

Samordnaren har sammanställt kontaktuppgifter till dem som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet är att underlätta samordning mellan kommunerna samt kontakt mellan hemkommunen och den kommun där eleven går i skola. Syftet är även att förenkla för erfarenhetsutbyte och uppgifterna går därför att sortera utifrån kommungrupp och befolkningsstorlek.

Kommunerna ansvarar själva för att uppgifterna är uppdaterade. För att uppdatera uppgifterna eller om ni har frågor, kontakta oss på u.uvassamordnaren@regeringskansliet.se.

Länk till kontaktlista för KAA