Nyheter

Spaningar från praktikanten- forskningen sätter fokus på strukturerna runt de unga

Under hösten 2016 har jag haft möjligheten att praktisera hos samordnaren. Jag har fått sätta mig in i ett nytt politikområde och arbeta mig in alla frågor som har men unga som varken arbetar eller studerar att göra. Jag har träffat många engagerade och kunniga människor som gjort att jag trots all nedslående statistik och svåra prövningar känner starkt förtroende inför framtiden.Min sista uppgift som praktikant har varit att sammanställa tidigare forskning om unga som varken arbetar eller studerar i en översiktsstudie till samordnaren. Genom att ta del av hundratals artiklar, rapporter och avhandlingar klarnar bilden av vilka utmaningar vi står inför. Sammantaget synliggör arbetet med forskningsöversikten hur unga som varken arbetar eller studerar är en heterogen grupp men som har gemensamt att många lever i en socioekonomiskt utsatt situation och står långt från arbetsmarknaden.

Forskningen sätter fokus på strukturerna runt de unga. Samhällets måste förändras och bli mer inkluderande. Ungdomsperioden har blivit längre och etableringen är tuffare för unga idag än under tidigare. Samtidigt som mer ansvar läggs på individerna själva. Forskning tyder även på att stigmatisering och märkningseffekter (exempelvis att arbetsgivare tenderar att främst rekrytera personer med arbetslivserfarenhet och utan längre perioder av arbetslöshet) med ekonomisk marginalisering till följd, ökar ju längre en ungdom är utan arbete. Ungdomsarbetslösheten är signifikant förbunden med psykisk ohälsa. De ungas upplevelser av att befinna sig i arbetslöshet och ekonomiskt beroende beskrivs som rundgång i ersättningsystemen präglad av kortsiktiga inneslutningar och utlåsningar. Dessa resultat understryker behovet av tidiga insatser och av ett samhällsprojekt som arbetar för generellt minskade klyftor i samhället.

Grupper som särskilt lyfts fram i forskningen som riskgrupper är unga med funktionsvariationer, unga nyanlända unga utan gymnasieutbildning och unga i socialt marginaliserade miljöer.Även bland unga som vägrar att gå till grundskolan finns studier som pekar på att betydande andelar har någon form av psykiatrisk diagnos

De insatser som i forskningen lyfts fram som framgångsrika har varit klientcentrerade och innovativa i sina sätt att nå målgruppen. Generella framgångsfaktorer i insatser för en lyckad etablering är individfokus, tid och tålamod att skapa en relation mellan handläggare och deltagare samt ett gott bemötande. Det är alltså ingen ny kunskap utan samma saker som lyfts i de flesta blogginläggen här på samordnarens hemsida. Tid och resurser behövs för de yrkesverksamma som möter unga – engagemang finns redan. De unga efterfrågar mer stöd och kontakt som anpassar sig eftre deras behov!

Som praktikant hos samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar vill jag slå ett slag för själva praktikformen. Att få möjlighet att arbeta tillsammans med erfarna människor sätta sig in i nya områden och ge av de egna erfarenheterna är fantastiskt, och har för mig varit oerhört givande. Alla som har möjlighet borde skapa plats för praktikanter i sin verksamhet och ge utrymme till oss som är unga och behöver hjälp på väg ut i arbetslivet.

Joanna Mellquist
Masterstudent i sociologi Södertörns högskola, praktikant hos samordnaren hösten 2016.