Nyheter

Med fokus på livsvillkor, livschanser och sociala relationer för gruppen NEED –Not in Employment, Education or Daily activity

Hej! Mitt namn är Renee Luthra och jag jobbar som doktorand på Högskolan i Halmstad. Mitt avhandlingsarbete, som startades 2014, studerar personer med intellektuell funktionsnedsättning som efter gymnasiesärskolan inte har sysselsättning inom daglig verksamhet, förvärvsarbete eller studier. Dessa personer benämner vi som NEED –Not in Employment, Education or Daily activity.

Bakgrunden för avhandlingsarbetet är den tidigare forskningen på Högskolan i Halmstad som studerar sysselsättning efter gymnasiesärskolan. Denna forskning, som har publicerats i avhandlingen ”Sysselsättning och social rättvisa” av Jessica Arvidsson (2016), är ansvarig för uppbyggnaden av ett nationellt register med 12 269 före detta elever i gymnasiesärskolan som gick ut mellan 2001-2011 i hela Sverige. I de första analysresultaten från registret identifierades en betydande grupp som efter gymnasiesärskolan inte återfinns varken i daglig verksamhet, förvärvsarbete eller studier (24 procent, 2955 av totalt 12 269 personer). Deras sysselsättning, såväl som livssituation i övrigt, är i stort okänd.

För unga generellt diskuteras andra relevanta grupper både i forskning och i nationella och internationella sammahang. Exempelvis skrivs det om unga vuxna som varken arbetar eller studerar (UVAS) och även unga som är NEET (Not in Employment, Education or Training). I dessa olika sammanhang är personer med intellektuell funktionsnedsättning inte specifikt synliga. Det blir därför viktigt är studera personer som är NEED samt relatera detta till andra sammanhang som UVAS och NEET.

Utifrån denna bakgrund är det övergripande syftet med mitt avhandlingsarbete att få en bättre förståelse samt öka kunskapen om situationen och förutsättningarna för personer som är NEED. Avhandlingen kommer att bestå av fyra delstudier. De första två delstudierna är registerstudier och ger en övergripande bild av NEED gruppen utifrån bakgrundsfaktorer, ekonomisk ersättning och LSS stöd, respektive familjesituation och levnadsvillkor. De två sista delstudierna, som genomförs via intervjuer, kommer att rikta fokus mot individers egna erfarenheter och upplevelser av att vara NEED med särskild fokus på livsvillkor, livschanser och sociala relationer. Jag kommer också skriva en ”kappa” som ramar in studierna och relaterar de till tidigare forskning och relevanta teorier. Avhandlingsarbetet finansieras av Högskolan i Halmstad och Misa AB och beräknas vara färdigt 2019.

Min utbildningsbakgrund är inom psykologi, främst utvecklingspsykologi och jag har alltid haft ett intresse att forska om barn och unga med funktionsnedsättning. Att även studera ett outforskat område och en målgrupp som kanske inte alltid har varit synligt känns både viktigt och intressant. Jag hoppas även få med inslag av psykologiska perspektiv under arbetets gång.

Varför är detta viktigt att studera? Projektet bedöms kunna bidra till ökad kunskap och förståelse som kan användas för att samhället bättre ska kunna möta unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som saknar sysselsättning. Resultaten bör kunna ligga till grund för insatser för att motverka att personer hamnar utanför sysselsättning och bidra till utveckling av riktade stödinsatser för de som saknar sysselsättning och stärka gruppens möjligheter till ökad delaktighet i samhället.

Med det här första inlägget ville jag informera om planen för mitt avhandlingsarbete och vad jag tänker göra framöver. Det blir en viktig koppling till det arbete som görs av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar. Jag ser fram emot att uppdatera om avhandlingsarbetet med ett nytt blogginlägg lite längre fram när resultaten har publicerats.

Renee Luthra