Inger Ashing utsågs till Nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar i november 2015.

Uppdraget är att främja samverkan kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Fokus ligger på samordning kring unga som varken arbetar eller studerar och på att samla och analysera kunskap om insatser till unga.

Vad vi ska göra

Samordnarens uppdrag består av följande delar:

Samverkan

 • Vid behov utveckla former för ett samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar samt bidra till bättre samverkan på nationell, regional och lokal nivå.
 • Stödja kommunernas samverkan med andra aktörer, som övriga huvudmän inom skolväsendet och folkbildningen, näringsliv och organisationer inom det civila samhället kring insatser för unga.
 • Verka för förbättrad nationell, regional och lokal samverkan för att öka möjligheterna för unga att komma i arbete eller studier.

Detta ska bland annat göras mot bakgrund av det kommunala aktivitetsansvaret.

Kunskapsinhämtning och kvalitetsutveckling

 • Systematiskt samla och analysera kunskap om insatser till unga som varken arbetar eller studerar och om insatsernas effekter för olika delar av målgruppen.
 • Verka för erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer.
 • Tillsammans med aktörerna främja utvecklingen av kvaliteten i insatser för dessa unga.

I samband med avslutandet av uppdraget

 • Redovisa den kunskap och de erfarenheter som samlats in och analyserats.
 • Lämna förslag till hur ett samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar fortsättningsvis bör vara utformat för att öka möjligheterna för dessa unga att etablera sig i samhället.
 • Vid behov lämna författningsförslag.

Kommittédirektiv 2015:70

Kommunernas aktivitetsansvar

Samordnarens uppdrag har utökats genom ett tilläggsdirektiv kring kommunernas aktivitetsansvar. Syftet är att kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret ska fungera bättre. I uppdraget ingår bland annat:

 • att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner
 • att stärka dialogen mellan kommuner och staten

Samordnaren ska komplettera Skolverkets stöd till kommunerna när det gäller aktivitetsansvaret. Syftet är att öka kvaliteten och likvärdigheten i de åtgärder kommunerna erbjuder inom ramen för aktivitetsansvaret.

Kommittédirektiv 2016:82

Tid för redovisning

En delredovisning ska lämnas till regeringen den 28 februari 2017 och en slutredovisning ske den 28 februari 2018.